ŞTIRI CONSILIUL LOCAL PRIMĂRIA INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC INSTITUŢII

CĂUTĂM EXPERŢI LA COMPARTIMENTUL PROIECTE


Municipiul Miercurea Ciuc organizează concurs în data de 19 ianuarie 2021, ora 10.00 la sediul instituţiei din Piaţa Cetăţii, nr. 1 pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale pe perioadă determinată:

 • 1 post de Consilier debutant  post temporar vacant, contractual pe perioadă determinată la Compartiment proiecte
 • 2 posturi de Consilier II posturi temporar vacante, contractuale pe perioadă determinată la Compartiment proiecte
 • 1 post de Consilier I post temporar vacant, contractual pe perioadă determinată la Compartiment proiecte
 • 2 posturi de Consilier IA posturi temporar vacante, contractuale pe perioadă determinată la Compartiment proiecte

Condiţii specifice de participare la concurs

 

1. Condiţii de studii:

- studii universitare cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe inginerie civilă şi instalaţii sau ştiinţe economice: economic / management / marketing sau ştiinţe juridice


2. Condiţii de vechime:

-Consilier debutant:  nu necesită vechime în specialitatea studiilor;

-Consilier II:  6 luni în specialitatea studiilor;

-Consilier I:  3 ani, 6 luni în specialitatea studiilor;

-Consilier IA:  6 ani, 6 luni în specialitatea studiilor;

 

Dosarul de înscriere va cuprinde:

 • cerere de înscriere la concurs;
 • copia actului de identitate;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice (se va prezenta şi originalul);
 • cazierul judiciar (acest document poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae, format comun european.
 • copia carnetului de muncă, conformă cu originalul sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi / sau în specialitatea studiilor (se va prezenta şi originalul);

 

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

– proba scrisă va avea loc în data de 19 ianuarie  2021, ora 10:00,

– data interviului: se va comunica ulterior la sediul Primăriei Municipiului Miercurea Ciuc,  str. Piaţa Cetăţii, nr. 1, Jud. Harghita


Data limită de depunere a dosarelor:  11 ianuarie  2021, la sediul Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc din P-ţa Cetăţii nr.1.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc, camera 139 şi la numărul de telefon 0266-315120/114.

[înapoi]

Ofertă de programe

OCT INEFFABLE feat. BILL LAURANCE – concert
29
OCT MÁRTON ÁRPÁD 80+1 - expoziţie
08
IUN UNSCENE – Festivalul Universităţilor de Arte
08
SEP  
21
SEP FILMTETTFESZT – POVEŞTI MĂRUNTE
20

 PUBLICAŢII DESPRE ORAŞ


  GALERIE FOTO