ŞTIRI CONSILIUL LOCAL PRIMĂRIA INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC INSTITUŢII

ANUNŢ


privind intenţia Municipiului Miercure-Ciuc de achiziţionare a unui imobil-teren situat în Municipiul Miercurea-Ciuc, conform Hotărârii Consiliului Local Nr. 286/2019 în vederea amenăjării unui parc cu funcţii recreative pentru cartierul Tudor.

1. Informaţii generale cu privire la Municipiul Miercurea-Ciuc:

Municipiul Miercurea-Ciuc, cu sediul în Municipiul Miercurea-Ciuc, P-ţa Cetăţii nr.1, judeţul Harghita, CUI 4245747, tel. 0266 315120 / 119, fax 0266 371165, e-mail: primaria @miercureaciuc.ro;
Persoana de contact: Salamon Ildikó, e-mail: salamonildiko@szereda.ro, tel. 0735 209424;

2. Informaţii generale privind obiectul achiziţionării:

Obiectul achiziţionării îl formează un imobil, care obligatoriu trebuie să aibă următoarele date de identificare:
- teren intravilan;
- categoria de folosinţă: curţi construcţii, arabil sau fâneaţă; 
- suprafaţă între 10.000–12.500  mp;
- situat în  Miercurea-Ciuc, în zona Tudor: Aleea Narciselor, Bradului, Suta, Ciocârliei;
- intabulată în cartea funciară, liber fără sarcini, (scriptic şi fizic) actualizată la zi;
- zona de încadrare urbanistică zonă de locuinţe;
- căi de acces rutier.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

3.1 Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Documentaţia de atribuire se poate ridică de la Biroul de evidenţă şi administrare patrimoniu din cadrul municipiului Miercurea-Ciuc, adresa: P-ţa Cetăţii nr.1, judeţul Harghita, camera 103, tel. 0266-315120/119. Persoana care va ridica documentaţia de atribuire, în numele operatorului economic, va prezenta împuternicirea şi actul de identitate.


3.2 Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din partea achizitorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Biroul de evidenţă şi administrare patrimoniu din cadrul municipiului Miercurea-Ciuc, adresa: P-ţa Cetăţii nr.1, judeţul Harghita, camera 103,  tel. 0266-315120/119.


3.3 Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 5 zile (31.10.2019 ) înainte de data limită pentru depunerea ofertelor;


4. Informaţii privind ofertele:


4.1 Data limită de depunere a ofertelor: 5 noiembrie 2019, ora 11.00.


4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Municipiului Miercurea-Ciuc, Municipiul Miercurea-Ciuc, P-ţa Cetăţii nr.1, judeţul Harghita;


4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar în original conform documentaţiei de atribuire;


5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:


5 noiembrie 2019, ora 12.00  sediul Municipiului Miercurea-Ciuc, Municipiul Miercurea-Ciuc, P-ţa Cetăţii nr.1, judeţul Harghita.


6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:


Soluţionarea litigiilor apărute pe parcursul desfăşurarii procedurii de achiziţionare se soluţionează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile ulterioare.
Acţiunea în justiţie se introduce la secţia de contencios administrativ al tribunalului în a cărui jurisdicţie se află sediul achizitorului.

[înapoi]

Ofertă de programe

OCT INEFFABLE feat. BILL LAURANCE – concert
29
OCT MÁRTON ÁRPÁD 80+1 - expoziţie
08
IUN UNSCENE – Festivalul Universităţilor de Arte
08
SEP  
21
SEP FILMTETTFESZT – POVEŞTI MĂRUNTE
20

 PUBLICAŢII DESPRE ORAŞ


  GALERIE FOTO