ŞTIRI CONSILIUL LOCAL PRIMĂRIA INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC INSTITUŢII RECENSĂMÂNT 2022

INTENŢIA MUNICIPIULUI MIERCUREA-CIUC DE ACHIZIŢIONARE A UNUI IMOBIL


Cu scopul realizării unui centru incubator de afaceri cu profil industrial Municipiul Miercurea-Ciuc îşi declară intenţia de a achiziţiona o clădire industrială de minim 2.000 mp.

1. Informaţii generale cu privire la Municipiul Miercurea-Ciuc:

Municipiul Miercurea-Ciuc, cu sediul în municipiul Miercurea-Ciuc, P-ţa Cetăţii nr.1,  judeţul Harghita, CUI 4245747, tel. 0266-315120 - interior 119, fax 0266-371165, e-mail:  primaria@miercureaciuc.ro;

Persoana de contact: Salamon Ildikó, e-mail: salamonildiko@szereda.ro, tel.: 0266-315.120/119;

 

2. Informaţii generale privind obiectul achiziţionării:

 

a) Clădire industrială de minim 2.000 mp şi maxim 4.000 mp, care include următoarele:

- spaţii pentru birouri (incubator şi centru formare), săli de curs şi spaţii de deservire cu suprafaţa totală minimă de 500 mp;

- hală/e de producţie min. 1500 mp din care să poată fi amenajate spaţii de depozitare de min. 500 mp.

Spaţiile pentru birouri şi hala de producţie pot fi şi în clădiri diferite, dar exclusiv pe acelaşi amplasament.

b) Teren intravilan aferent clădirilor pentru parcări, intrare depozit, etc. (exclusiv clădirea): minim 1.500 mp.

 

Condiţii specifice:

Clădire/clădiri şi teren intabulate în cartea funciară, libere de sarcini atât scriptic cât şi faptic, fără grevare.

  • Imobilul ofertat trebuie să permită activităţile industriale şi de servicii, condiţie care va fi verificată prin solicitarea unui Certificat de urbanism de către Primăria Miercurea-Ciuc în faza verificării eligibilităţii ofertelor.
  • Clădire/clădiri şi teren situate pe raza municipiului Miercurea-Ciuc.
  • Teren cu o lăţime minimă a frontului stradal de 15 m, cu acces stradal din domeniul public şi accesibil cu autoutilitare de mare tonaj (cel puţin 20 t).
  • Clădire de birou racordată la utilităţile publice (apă, canalizare, energie electrică).
  • Hală de producţie racordată la reţelele de gaze, apă, canalizare şi energie electrică, potrivite pentru activităţi industriale.
  • Clădire/clădiri dotate cu sistem de încălzire funcţional.
  • Clădire/clădiri aflate în stare bună de funcţionare.

 

3. Informaţii privind documentaţia de achiziţie:

3.1 Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de achiziţie:

Documentaţia de achiziţie se poate ridica de la Serviciul patrimoniu şi comercial din cadrul Primăriei Municipiului Miercurea-Ciuc, adresa: P-ţa Cetăţii nr. 1, judeţul Harghita, camera 103,  tel. 0266-315120/119.

Persoana care va ridica documentaţia de achiziţie, în numele ofertantului, va prezenta împuternicirea şi actul de identitate.

3.2 Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din partea achizitorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de achiziţie:

Serviciul patrimoniu şi comercial din cadrul municipiului Miercurea-Ciuc. Adresa email: salamonildiko@szereda.ro.

3.3 Data limită pentru solicitarea clarificărilor:

5 zile înainte de data limită  pentru depunerea ofertelor (14. 12. 2021 ).

 

4. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 20. 12. 2021 ora 11.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Municipiului Miercurea-Ciuc, municipiul Miercurea-Ciuc, P-ţa Cetăţii nr.1, judeţul Harghita.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

1 exemplar în original conform documentaţiei de achiziţie.

 

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:

20. 12. 2021, ora 12.00  sediul Municipiului Miercurea-Ciuc, municipiul Miercurea-Ciuc, P-ţa Cetăţii nr.1, judeţul Harghita.

 

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:

Soluţionarea litigiilor apărute pe parcursul desfăşurării procedurii de achiziţionare se soluţionează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Acţiunea în justiţie se introduce la secţia de contencios administrativ Tribunalul Harghita.

 

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:

Anunţul a fost transmis spre publicare în ziarul local Informaţia Harghitei şi Hargita Népe, la data de 25. 11. 2021.

[înapoi]

Ofertă de programe

OCT INEFFABLE feat. BILL LAURANCE – concert
29
OCT MÁRTON ÁRPÁD 80+1 - expoziţie
08
IUN UNSCENE – Festivalul Universităţilor de Arte
08
SEP  
21
SEP FILMTETTFESZT – POVEŞTI MĂRUNTE
20

 PUBLICAŢII DESPRE ORAŞ


  GALERIE FOTO